Formuláře ke stažení.

Žádost o odběr vody ze studny

Žádost o stavební povolení studny

Žádost o stavební povolení vodního díla

Žádost o kolaudaci vodního díla

Žádost o povolení k nakládání s vodami

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod

Žádost o povolení k některým dalším činnostem v okolí vodních toků a záplavových oblastech

Například žádosti k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územních v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry; k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod.(z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku; ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územních (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů; k zasypávání odstavených ramen vodních toků; k vrácení vodního toku do původního koryta.

Žádost o souhlas

Žádost o souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Žádost o vyjádření

Formulář poplatkového hlášení / poplatkového přiznání za zdroj znečišťování (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

Formlář poplatkového hlášení pro výpočet záloh poplatku (za zdroj odběru podzemí vody)Kontaktní formulář. Ptejte se online.

Vaše e-mailová adresa

Text Vašeho dotazu