POH - plán odpadového hospodářství

Hlavním účelem plánu je to, aby byly zjištěny a odstraněny slabiny současného odpadového hospodářství ve firmě. Mnohem více se však jedná o to, aby úředník získal kontrolovatelné údaje a mohl sledovat vývoj odpadového hospodářství vaší firmy.

Co je to plán odpadového hospodářství?

Plán odpadového hospodářství - POH je dokument, který vyhodnocuje nakládání s odpady ve vaší firmě.

  • hodnotí produkci odpadů z hlediska množství a druhů
  • jejich správné zařazení dle vlastností
  • míru třídění
  • míru využívání jednotlivých odpadů
  • způsob odstranění

Uvádí prognózy vývoje produkce odpadů a navrhuje cíle a opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo slabších míst. Nedílnou součástí je vyhodnocení souladu plánu odpadového hospodářství původce s plánem odpadového hospodářství kraje.

Kdo musí zpracovat plán odpadového hospodářství?

Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí zpracovávat všichni, kteří produkují ročně více než deset tun nebezpečného odpadu nebo více než tisíc tun ostatního odpadu.

Jakým způsobem se posuzuje firma, která má více provozoven?

Povinnost zpracovat POH má původce i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty výše uvedené hodnoty dosáhne příslušná firma jako celek (pod jedním IČ).

Firma může mít několik provozoven. Může nastat situace, že žádná jednotlivá provozovna nedosáhne uvedené produkce odpadů, ale po sečtení je limit překročen. Nebo ho přesáhne pouze jedna provozovna a ostatní ne. V obou případech však firma jako jedno IČ přesáhla limit a musí plán zpracovat. Zpracovává pouze jeden plán zahrnující všechny provozovny.

Komu se plán předkládá?

Plán odpadového hospodářství předkládá původce odpadů příslušnému krajskému úřadu.

Pokud má původce více provozoven v několika krajích, vypracuje jeden plán pro všechny a předkládá ho všem krajským úřadům, kde má provozovny.

V jakém termínu musí být plán zpracovaný?

Původce odpadů musí zpracovat plán odpadového hospodářství do jednoho roku od vyhlášení závazné části odpadového plánu kraje. Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.

Zda a kdy byla závazná část vyhlášena se zpravidla dozvíte na webových stránkách příslušného kraje.Text připravila ing. Jana Jinková
www.ekoporadce.cz, všechna práva vyhrazena.

Datum poslední změny 14. listopadu 2008.

Kontaktní formulář. Ptejte se online.

Vaše e-mailová adresa

Text Vašeho dotazu