Povolení k odběru podzemní vody ze studny.

Povinnost mít povolení k odběru podzemní vody ze studny není žádnou novinkou. Uživatelům studní ji vodní zákon uložil již v roce 1955. Stavebníci studní na tuto povinnost příliš nedbali, proto naši zákonodárci novými právními úpravami do této problematiky radikálně vstoupili a způsobili tím obrovský rozruch.

Vyrojila se spousta otázek. Kdo musí mít povolení? Kdo ne? Kde o povolení žádat? Jaká povolení musím mít? Kdo je vydává? Existuje formulář? Co dalšího k tomu budu potřebovat?

Kdo musí mít povolení k odběru vody ze studny?

Každý, kdo odebírá vodu ze stávající studny, musí mít povolení k odběru podzemní vody. Výjimku tvoří skupina šťastlivců, kteří užívají studnu prokazatelně vybudovanou před prvním lednem roku 1955. Tyto studny se považují za řádně povolené, řádně zkolaudované a rovněž odběr vody z nich se považuje za povolený. Je to z toho důvodu, že právní předpisy platné před rokem 1955 povolování studní ani odběru vody nevyžadovaly.

Povolení k odběru podzemní vody musí mít i ti, kteří sice mají studnu vybudovanou před 1. lednem 1955, ale vodu z ní používají pro jiné účely než pro potřebu vlastní domácnosti nebo rekreační objekt, tedy ne pouze pro vlastní potřebu.

O povolení zcela logicky musí žádat všichni, kteří se ke stavbě studny teprve chystají. Je jedno, jestli vodu budou užívat pro vlastní potřebu nebo pro jiné účely.

Jak prokážu, že studna byla vybudovaná před 1. lednem 1955?

Ideální stav nastává, když buď vodoprávní nebo stavební úřad dohledají ve svých archivech údaje o vaší studni. Toto je však příliš ideální situace a příliš často se nestává.

Prokázat stáří studny lze kupní smlouvou nebo jiným dokladem o nabytí nemovitosti, ke které se používání studny vázalo. Staré kupní smlouvy a nabývací listiny velmi dbaly na popis zdroje vody pro danou nemovitost. Nemovitost bez vody byla prakticky bezcenná.

Můžete pátrat i po uzavření věcného břemene. Časté jsou případy, kdy studna byla na cizím pozemku, a protože studny jako takové nebyly a nejsou zanášeny do katastru nemovitostí, právo ke studnám ležícím na cizím pozemku se vždy řešilo a dodnes řeší formou uzavření věcného břemene.

Pokud nebudete úspěšní, jsou tu i další možnosti. Některé vodoprávní úřady požadují prohlášení od pamětníka, který stáří studny dosvědčí. Najdete tedy člověka dostatečného věku, který vám dosvědčí, že studna existovala již před rokem 1955. Některé úřady chtějí pamětníky dva. A některé úřady se spokojí s vaším čestným prohlášením.

Zažila jsem i případ, kdy nemovitost sloužila jako lázeňský dům a nynější majitel našel reklamní plakátek s upoutávkou na úžasnou léčivou vodu z vlastního pramene. Plakátek byl z roku 1905!

Jaká povolení jsou potřeba, kdo je vydává?

Pokud se chystáte stavět novou studnu, potřebujete několik povolení. V první řadě je třeba studnu územně projednat s příslušným stavebním úřadem. Je to obecný stavební úřad, který vám povolí i ostatní stavby, např. rodinný domek, přístavbu, oplocení apod. Následují dvě povolení vodoprávního úřadu – stavební povolení ke stavbě studny a povolení k odběru podzemních vod. V případě povolování studní pro domácnosti je vodoprávním úřadem zpravidla odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu, tj. městského úřadu, kde sídlí i váš stavební úřad. V případě povolování studní pro jiné než domácí účely je jím odbor životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností, tj. městského úřadu velkého města.

Pro stávající studny platí situace popsaná v předchozí kapitole.

Každý, kdo má více studní, které využívá, musí mít povolení k odběru vody pro každou z nich.

Pokud máte studnu a vodu z ní z nejrůznějších důvodů neodebíráte, povolení k odběru nepotřebujete.

Jak je to s prodloužením povolení?

O prodloužení stávajícího platného povolení k odběru vody musí žádat ti, kteří mají v povolení uvedenou omezenou platnost. O prodloužení platnosti je třeba žádat minimálně šest měsíců před datem skončení platnosti povolení. Jinak povolení zanikne a musíte žádat o vydání povolení nového. Je obecnou praxí vodoprávních úřadů, že povolení vydaná před 1. 1. 2002 neprodlužují. Jsou vydána podle starého vodního zákona a nejsou v nich uvedeny potřebné údaje, které vyžaduje současná legislativa.

Pozor! pro všechny, kteří používají studny pro jiné účely než pro domácnost, platí, že povolení vydané k datu 31. 12. 2001 dnem 1. 1. 2008 tzv. ze zákona zaniká, i když je v daném povolení uvedená platnost delší než do 1. 1. 2008. Pokud jste do 30. 7. 2007 nepožádali o jeho prodloužení, musíte nyní žádat o vydání nového. A to velmi rychle!

Kdo nemusí žádat o nic?

O žádné povolení nemusí žádat ti, kteří vodu používají pro vlastní domácnost nebo rekreační objekt a studnu mají vybudovanou před 1. 1. 1955. A také ti, kteří ji sice vybudovali později, ale vodu používají pro vlastní domácnost nebo rekreační objekt a mají platné povolení k odběru s dostatečnou dobou platnosti.

O povolení nemusí žádat ani ti, kteří používají vodu pro jiné účely než pro domácnost a mají platné povolení vydané po 1. 1. 2002, tedy podle nového vodního zákona.

Kdy žádat o prodloužení povolení?

Všechna povolení vydaná před 31. 12. 2001 k odběru vody pro jiné účely než pro domácnost zanikla k 1. 1. 2008. O jejich prodloužení bylo třeba požádat do 30. 7. 2007. Pokud jste tak neučinili, povolení vám zaniklo tzv. ze zákona a musíte urychleně požádat o vydání nového povolení.

Pokud máte platné povolení s omezenou platností, je třeba požádat o jeho prodloužení minimálně šest měsíců před skončením této platnosti. Pokud to nestihnete, budete muset požádat o vydání nového povolení.

Existuje formulář žádosti?

Ano, existují dva typy žádostí – jedna pro potřeby domácností a druhá "pro podnikání".

Formuláře žádostí pro domácnosti

Formuláře žádostí pro podnikání

Co je třeba k žádosti doložit?

Zde je uvedeno vše, co vyžaduje legislativa k žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod ze studny:

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny). Tento zákres si můžete udělat sami. Buď okopírujete příslušnou část turistické mapy a barevně zakreslíte místo odběru, nebo na serveru www.mapy.cz najdete vaši obec, v ní vaši nemovitost, vyznačíte třeba šipkou místo odběru a vytisknete. Nebo napřed vytisknete a pak ručně zakreslíte. Je to jedno, úřadu stejně předkládáte papír. Elektronicky to neumějí.
 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody. Zde už musíte využít služby katastrálního úřadu. Zakreslení provedete ručně třeba barevným fixem.
 • Hydrogeologické posouzení. Na povinnost doložit hydrogeologické posouzení se dopředu zeptejte vodoprávního úřadu. U stávajících studní může od jeho předložení upustit. Někdy chce, abyste o toto upuštění zvlášť požádali, někdy vám to jenom sdělí. V tomto případě se komunikace s úřadem vyplatí, protože posouzení může stát několik tisíc korun. Zpracovává ho oprávněný hydrogeolog. To, že je oprávněný poznáte podle toho, že má kulaté razítko.
 • Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. Pokud žádáte zároveň o povolení nové studny, samozřejmě žádné stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí ještě nemáte. Pokud žádáte o povolení k odběru ze studny starší roku 1955, také žádné nemůžete mít, protože v té době se nevydávalo.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení. Vodoprávní úřad vždycky vyžaduje stanovisko správce povodí. Pokud máte studnu na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), vyžaduje i jejich stanovisko. Některý úředník požaduje k žádosti přiložit i stanovisko obce, některý si ho vyžádá sám v průběhu řízení.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Pokud budete stavět studnu novou, budete navíc potřebovat doklady pro stavební řízení:

 • Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.
 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek. Vydává stavební úřad, který vám vydal územní rozhodnutí.
 • Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby). Zde musíte využít služby katastrálního úřadu. Záleží na tom, co máte blíž. Nezapomeňte, že musíte přikládat i snímek katastrální mapy. Ten také vydává katastrální úřad, takže se vyplatí oba doklady získat současně.
 • Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Upozornění: Dokumentaci musí zpracovat projektant oprávněný k projektování vodních děl! Pokud je starší, má oprávnění k projektování vodohospodářských staveb, což je totožné. Poznáte podle kulatého razítka.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad vždycky vyžaduje stanovisko správce povodí. Pokud máte studnu na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), vyžaduje i jejich stanovisko. Některý úředník požaduje k žádosti přiložit i stanovisko obce, některý si ho vyžádá sám v průběhu řízení.
 • Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiných vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
 • Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení. Ke studním se vydává pouze ve výjimečných případech.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.


Text připravila ing. Jana Jinková
www.ekoporadce.cz, všechna práva vyhrazena.

Datum poslední změny 10. září 2008.

Kontaktní formulář. Ptejte se online.

Vaše e-mailová adresa

Text Vašeho dotazu