Povinnosti při nakládání s vodami

Každý, kdo odebírá podzemní vodu pro svou vlastní potřebu nebo pro jiné účely, vypouští odpadní vodu případně provozuje vodní dílo pro podnikání nebo pro radost, má řadu povinností. Protože na některé z nich se zapomíná, uvádím přehled těch nejzákladnějších, souvisejících s odběrem vod a následným vypouštěním vod odpadních.

Na co nesmíte zapomenout a co musíte mít, když odebíráte podzemní vodu?

Vždy záleží na tom, k jakému účelu vodu používáte a kolik jí odebíráte.

Pokud uspokojujete jenom potřebu vlastní domácnosti, musíte mít pouze platné povolení k odběru podzemní vody ze studny. Pokud máte studnu starší roku 1955, nemusíte mít ani to.

Pokud vodu používáte pro jiné účely než pro domácnost, např. pro podnikání, máte povinností víc.

Musíte:
 • mít platné povolení k odběru podzemních vod k účelu, ke kterému ji skutečně používáte
 • měřit množství odebrané vody
 • sledovat jakost odebírané podzemní vody. Podrobnosti najdete v příloze č.1 vyhl. č. 20/2002 Sb. Abyste to nemuseli hledat, tady jsou podrobnosti: 1x za pololetí musíte nechat odebrat vzorek podzemní vody a provést analýzu v ukazatelích chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSKCr, Cu, Cd, Pb, pH)
 • zpracovat zálohové hlášení a do 15.10. ho podat na ČIŽP, pokud je skutečný roční odběr >6000 m3 nebo skutečný měsíční odběr >500 m3 (např. sezónní odběr)
 • zpracovat poplatkové přiznání a do 15.2. následujícího roku ho podat na ČIŽP, pokud je skutečný roční odběr >6000 m3 nebo skutečný měsíční odběr >500 m3
 • vyplnit a zaslat hlášení správci povodí, a to vždy do 31.1. následujícího roku za rok právě uplynulý
 • platit zálohy, pokud je skutečný roční odběr >6000 m3 nebo skutečný měsíční odběr >500 m3

Na co nesmíte zapomenout a co musíte mít, když vsakujete odpadní vody?

Úplně nejdůležitější je uvědomit si, že vypouštět odpadní vody do vod podzemních, jednoduše řečeno vsakovat, může pouze osoba fyzická z jednotlivého rodinného domku nebo rekreačního objektu pro individuální rekreaci. Podnikatelé mají zákaz!

Co tedy občan musí:
 • mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • odebírat vzorky vypouštěné vody v četnosti a rozsahu takovém, jak určil úřad v povolení
 • 1x ročně napsat zprávu o vyhodnocení výsledků rozborů a zaslat ji do 31.1. následujícího roku vodoprávnímu úřadu, který vydal povolení a pokud si to vyžádal správce toku, tak i jemu. V této zprávě jednoduše porovnáte výsledky vašich rozborů s limity, které jsou v rozhodnutí.

Je samozřejmostí, že odpadní vody musí být řádně vyčištěné v čistírně odpadních vod nebo v septiku se zemním filtrem. Jinak vodoprávní úřad nevydá povolení k vsakování a vsakovat nesmíte.

Na co nesmíte zapomenout a co musíte mít, když vypouštíte odpadní vody do potoka nebo do řeky?

Tady platí shodné povinnosti pro domácnosti i pro firmy. Záleží jenom na tom, kolik odpadní vody za rok vypustíte.

Abyste mohli odpadní vodu v klidu vypouštět, musíte:
 • mít povolení
 • odebírat vzorky vypouštěné odpadní vody v četnosti a v ukazatelích tak, jak to uložil úřad v povolení
 • odebírat vzorky vypouštěné vody na místě, které určil úřad v povolení. Zpravidla to bývá revizní šachta těsně za čistírnou nebo za zemním filtrem.
 • 1x ročně napsat zprávu o vyhodnocení výsledků rozborů. V ní porovnáte výsledky vašich rozborů s limity, které jsou napsané v povolení.
 • zprávu uvedenou v předchozím bodu poslat do 31.1. následujícího roku vodoprávnímu úřadu, který vydal povolení a pokud si to vyžádal správce toku, tak i jemu
 • měřit množství vypouštěné vody
 • Následující povinnosti jsou pouze pro firmy. Musí být splněny vždy při překročení zákonem určeného množství vody, tj. 100 000 m3, nebo pokud vypouštíte vodu abnormálně špinavou, tzn. pokud znečištění přesáhne limity dané příl. č. 2 zák. č. 254/2001 Sb..

  Pokud splňujete tyto podmínky, musíte ještě:

 • zpracovat zálohové hlášení a do 15.10. ho podat na ČIŽP
 • zpracovat poplatkové přiznání a do 15.2. ho podat na ČIŽP
 • vyplnit a zaslat hlášení správci povodí
 • zaplatit zálohy a vyrovnat případné nedoplatky

Existuje formulář pro zálohové hlášení nebo poplatkové přiznání pro vypouštění odpadních vod?

I v tomto případě naši zákonodárci zapracovali. Zde ho máte k dispozici. Příjemné je, že počítá za vás!

Na co nesmíte zapomenout a co musíte mít, když odebíráte povrchovou vodu z potoka nebo z řeky?

Rozsah povinností opět záleží na tom, zda se jedná o firmu nebo o domácnost. Úplně všichni musí mít platné povolení.

Firmy navíc musí:

 • mít uzavřenou smlouvu se správcem toku
 • měřit množství odebíraných vod
 • 1x měsíčně (k 5. dni následujícího měsíce) písemně nahlásit správci toku množství odebrané povrchové vody v uplynulém měsíci
 • měřit jakost odebírané povrchové vody v rozsahu a četnosti příl. č. 2 vyhl. č. 20/2002 Sb.. Abyste to nemuseli hledat, sledovanými ukazateli jsou: teplota vody, pH, kondiktivita, BSK5, amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový chlor. Pokud odebíráte pod 100 000 m3 za rok, postačí jednou za pololetí.
 • 1x ročně (do 31.1.) zaslat správci povodí údaje o výsledcích měření jakosti povrchové vody v toku
 • platit správci toku za odebranou vodu

Jaké povinnosti přináší vypouštění odpadních vod do kanalizace?

Nic není jednoduché. Záleží na tom, jestli odpadní vody splňují limity kanalizačního řádu nebo ne a jakým způsobem jste se ke splnění limitů dopracovali. Jsou tři možnosti:

A) vypouštění odpadních vod běžné kvality do veřejné kanalizace

 • mít zkolaudovanou kanalizační přípojku
 • mít uzavřenou smlouvu se správcem kanalizace
 • dodržovat podmínky smlouvy
 • měřit množství vypouštěných vod (v případě splaškových vod lze brát odečet vodoměru, pokud je zdrojem vody pouze vodovodní řad)
 • platit stočné

Výše uvedené povinnosti platí pro občany i firmy bez rozdílu.

B) vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Zvlášť nebezpečné látky uvádí příl. č.1 zák. č. 254/20001 Sb.. Patří sem například kyanidy, kadmium, ropné látky, rtuť, karcinogenní, mutagenní a teratogenní látky a spousta dalších. Pokud takovou vodu vypouštíte, musíte:

 • mít zkolaudovanou kanalizační přípojku
 • mít povolení od vodoprávního úřadu
 • mít smlouvu se správcem kanalizace
 • odebírat vzorky vypouštěné OV dle rozhodnutí
 • plnit podmínky rozhodnutí a smlouvy
 • měřit množství vypouštěných odpadních vod
 • platit stočné

C) vypouštění odpadních vod přečištěných ve vlastním zařízení (lapač ropných látek, odlučovač tuků, ČOV)

V tomto případě musíte:

 • mít zkolaudovanou kanalizační přípojku a čisticí zařízení
 • mít povolení od vodoprávního úřadu
 • mít smlouvu se správcem kanalizace
 • odebírat vzorky vypouštěné odpadní vody podle rozhodnutí
 • plnit podmínky rozhodnutí a smlouvy se správcem kanalizace
 • měřit množství vypouštěných odpadních vod
 • platit stočné
 • 1x ročně napsat zprávu o vyhodnocení výsledků rozborů a zaslat do 31.1. následujícího roku tomu vodoprávnímu úřadu, který vydal povolení

Velmi často se setkávám s tím, že firmy mají pouze smlouvu se správcem kanalizace a považují to za dostatečné. Vůbec nevědí, že je potřeba i povolení vodoprávního úřadu.Text připravila ing. Jana Jinková
www.ekoporadce.cz, všechna práva vyhrazena.

Datum poslední změny 14. listopadu 2008.

Kontaktní formulář. Ptejte se online.

Vaše e-mailová adresa

Text Vašeho dotazu